Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w  Teresa Synik  Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 70

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego począwszy od 25 maja 2018 r.,  Teresa Synik Centrum Edukacji Dorosłych informuje:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teresa Synik Centrum Edukacji Dorosłych, ul. Szosa Chełmińska 70, 87-100 Toruń, zwana dalej Administratorem.
Kontakt z Administratorem:
tel. 56 659 66 86, e-mail: adminrodo@ced.edu.pl
adres korespondencyjny: Teresa Synik Centrum Edukacji Dorosłych, ul. Szosa Chełmińska 70, 87-100 Toruń
Moment pozyskania Danych Osobowych:
Administrator pozyskał Pani/Pana Dane Osobowe w związku z procesem rekrutacji oraz w związku z zawarciem umowy o kształcenie, a następnie w związku z realizacją umowy.

Podstawowy cel przetwarzania Danych Osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wraz z innymi danymi niezbędnymi do sporządzenia i zawarcia umowy, realizacji zobowiązań w niej zawartych oraz przestrzegania ciążących na nim obowiązków prawnych. Przetwarzaniu podlegać też będą dane zebrane w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z podpisanej umowy, a które będą przetwarzane w celach określonych poniżej.

Szczegółowe cele przetwarzania Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych i innych usług koniecznych do jej realizacji, w tym zapewnienia należytej jakości świadczenia usług w świetle przepisów prawa;
 2. dostępu do przygotowanych przez administratora platform informatycznych;
 3. zawarcia innych umów dotyczących usług suplementarnych i dodatkowych;
 4. w przypadku, w którym Pan/Pani zdecyduje się skorzystać z dodatkowych usług Administratora, przekazanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe należyte świadczenie usług, wykonanie umowy lub jej zawarcie (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
 5. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym rachunkowych, m.in. wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywania przez okres przewidziany prawem;
 6. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków sprawozdawczych wobec innych organów, a w szczególności w celu wypełnienia obowiązków raportowania i przekazywania danych dotyczących naszych słuchaczy, w tym Pana/Pani do odpowiednich ministerstw i organów państwowych sprawujących nadzór nad Administratorem jako szkołą niepubliczną, sprawdzających jakość kształcenia czy też organów Państwa, które dane te zbierają dla celów statystycznych w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani (zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO);
 7. zapewnienia Administratorowi realizacji prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu dochodzenia roszczeń, procesów windykacyjnych oraz sprzedaży wierzytelności przysługujących wobec Pana/Pani. W takim zakresie osoby te staną się samodzielnym administratorem Pana/Pani danych, w zakresie koniecznym dla dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO);
 8. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, o ile Pan/Pani nie wyrażą swojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym zakresie. Cel ten mieści się w zakresie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Udzielona zgoda na marketing bezpośredni może być przez Pana/Panią w każdym czasie odwołana (zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO);
 9. prowadzenia badań i analiz statystycznych;
 10. przechowywania danych dla spełnienia obowiązków archiwizacyjnych;
 11. wykrywania nadużyć i działań sprzecznych z prawem w zakresie związanym z naruszeniem praw autorskich i przemysłowych tj. w celu wykrywania plagiatów (zgodnie z art. 6 ust. 1 c i f RODO);
 12. pozostałych, na które udzielił/a Pan/Pani zgodę Administratorowi, o ile nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych na podstawie:
  • uzasadnionego interesu prawnego,
  • obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,
  • obowiązku należytego wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań prowadzących do jej zawarcia tj. w oparciu o inne cele niż te wymienione powyżej (zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w zakresie niezgodnym z celami przetwarzania.
Udzielona przez Pana/ Panią zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Pragniemy jednak podkreślić, iż powyższa decyzja nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z obowiązującym prawem (np. przechowywanie, modyfikowanie, usunięcie danych czy wykorzystanie ich w celu zgodnym z wyrażoną zgodą), których dokonano przed jej wycofaniem.

Udostępnianie Danych Osobowych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1. organom państwowym, zwłaszcza tym czuwającym nad jakością procesu świadczenia usługi, należytym nadawaniu uprawnień i tytułów, oraz organom takim jak: Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, a także organom właściwym dla spraw cudzoziemców kształcących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Część z tych podmiotów będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w swoich rejestrach i systemach jako oddzielny administrator tych danych i w rezultacie niezależnie od Administratora. Należy wskazać, iż część przepisów prawa wymaga od Administratora aktualizowania zebranych danych osobowych;
 2. podmiotom, w tym firmom obsługującym platformy teleinformatyczne Administratora jak np. Moodle czy też udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla utrzymania platform i aktualności danych na nich zawartych;
 3. podwykonawcom Administratora, którzy udzielają nam pomocy w świadczeniu na rzecz Pani/Pana usług czy wykonywaniu zawartych z Panem/Panią umów; będzie to np.: podmiot odrębny od Administratora, a wykonujący na jego rzecz część czynności objętych umową o kształcenie, w tym w przypadku realizacji procesu praktycznego kształcenia czy też właściciel infrastruktury dydaktycznej, do której dostęp może być ograniczony za pomocą listy obecności oraz osoby nadzorującej;
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową.

W tych zakresach zaznaczamy, iż część z tych podmiotów po przekazaniu im danych stanie się osobnym, nowym administratorem (nie każdy z tych podmiotów będzie miał obowiązek poinformowania Pani/a o przetwarzaniu danych np. z uwagi na ustawową tajemnicę zawodową). W tej grupie będą też podmioty nabywające dane osobowe od Administratora celem uzyskania od Pana/Pani wierzytelności, o ile takie powstaną na gruncie wykonywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
Podobnie, w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora, spowodowanego koniecznością obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń, Pana/Pani dane mogą zostać przekazane do ubezpieczyciela Administratora, czy też brokera/pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla realizacji tego interesu prawnego i np. w związku z tym dla wypłaty ubezpieczenia.
Zaznaczamy, ponadto że obecnie nie zamierzamy przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a więc poza terytorium Unii Europejskiej i pozostałych Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak Liechtenstein, Norwegia, Islandia. O wyjątkach od tej zasady zostanie Pan/ Pani odpowiednio poinformowany/a.

Zakres Danych Osobowych

Zakres przekazywanych danych wynika z formularzy rejestracyjnych (np. podanie o przyjęcie do szkoły) – pierwotnych i wtórnych – niezbędnych do przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, zgodnych z w/w celami przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia związane z ochroną Danych Osobowych

Posiada Pan/Pani prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania („prawo do bycia zapomnianym”). Żądania te spełnimy, o ile nie będziemy mieć podstaw lub obowiązku ich dalszego przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pan/Pani, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. W roli organu nadzorczego będzie, po wejściu w życie RODO, występował Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego będzie mógł Pan/Pani wnieść skargę;
 5. przenoszenia danych tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Administrator wykona żądanie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
 6. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt. a – d i f powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).
Pan/Pani ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – odnośnie przetwarzania przez Administratora danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO (zakres wykorzystywanych danych określony został w pkt. 3 niniejszej klauzuli), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Od momentu wycofania zgody, odstąpimy od przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Zaznaczamy jednak, że jeżeli po stronie Administratora wystąpią ważne prawnie, uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności nie mamy obowiązku uwzględnić Pani/Pana sprzeciwu. Podobnie, mamy prawo dalej wykorzystywać dane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak i przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora.

Czas przechowywania Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe planujemy przechowywać:

 1. przez okres 50 lat od daty zakończenia procesu dydaktycznego zgodnie z przepisami wydanymi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646) w zakresie danych, jakie jesteśmy zobowiązani przetwarzać, a zwłaszcza archiwizować;
 2. Podobnie, jeżeli dane wymagane będą w księgowości i/lub rachunkowości. Będziemy przetwarzać je w celu realizacji innych obowiązków prawnych. Wówczas wykorzystywanie Pana/ Pani danych w tym celu odbywać się będzie przez cały czas trwania tego obowiązku;
 3. W przypadku danych wykorzystywanych w celach zawarcia lub wykonania umowy, planujemy dane te przetwarzać przez cały okres jej wykonywania, a po jej zakończeniu przez czas wymagany dla dokonania jej rozliczenia;
 4. W przypadku danych wykorzystywanych w celu marketingu bezpośredniego, będziemy przetwarzać je przez okres trwania umowy, o ile nie zostanie wyrażony Pana/Pani sprzeciw. W tej sytuacji zaprzestaniemy wykorzystywania danych w tym zakresie;
 5. W przypadku danych wykorzystywanych przez Administratora w ramach uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane tak długo jak interes ten istnieje, a w przypadku roszczeń – do czasu ich wygaśnięcia lub przedawnienia,w szczególności w celu realizacji przepisów podatkowych, księgowych czy rachunkowych.
 6. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania albo do upływu czasu, na jaki zgoda została udzielona.