W zawodzie technik rachunkowości wyodrębnione są 2 kwalifikacje:

 1. EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej  jednostek organizacyjnych

Podczas nauki na tej kwalifikacji uzyskasz umiejętności:

 •  prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

  2. EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Podczas nauki na tej kwalifikacji uzyskasz umiejętności:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej.

 

Dla kogo?

Na kurs zapraszamy osoby, które posiadają wykształcenie średnie.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio EKA.05  i/lub  EKA.07, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma:

a. świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz

b. prawo do wykonywania zawodu.

 

Zadania technika rachunkowości?

Do zadań zawodowych technika rachunkowości (czyli osoby, która zda egzamin na 2 kwalifikacje) należy: 

 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
 • prowadzenie rachunkowości dla różnych rodzajów podmiotów działalności gospodarczej,
 • gospodarowanie finansami jednostek organizacyjnych,
 • kontrolowanie przepisów prawa oraz kwestii podatkowych dotyczących zatrudniania osób oraz rozliczania wynagrodzeń,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczanie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę,
 • obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki wypłacanej przez płatnika w imieniu ZUS,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z ZUS, a dzięki odpowiedniemu programowi szybko wyliczysz wymiar składek,
 • rozliczanie podatku VAT, dochodowego, akcyzowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczanie danin publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych firmy oraz określanie wyników finansowych firmy,
 • przestrzeganie zasad dotyczących przechowywania dokumentacji.

 

Praca?

Absolwenci, po ukończeniu Kursu, będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach księgowo – finansowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, w urzędach czy działach analiz a nawet prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Jak?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

 

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu.

W szkole, w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia  kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

Dlaczego KKZ w Centrum Edukacji Dorosłych?

Od 25 lat kształcimy osoby dorosłe. Zajęcia dydaktyczne prowadzą eksperci z poszczególnych dziedzin wiedzy legitymujący się długoletnim stażem pracy, prawnicy, egzaminatorzy OKE.

 Możesz liczyć na indywidualne podejście do uczestników kursu oraz wsparcie i pomoc dydaktyczną wykładowców. Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych.