Zapoznanie uczestników z istotą i zasadami zamówień publicznych

 • Uświadomienie ważności procesu szacowania wartości zamówienia i rzetelności
 • Przedstawienie procedur o udzielenie zamówienia publicznego
 • Uświadomienie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zakres tematyczny:

 • system zamówień publicznych,
 • planowanie zamówień publicznych,
 • przedmiot i wartość zamówień publicznych,
 • działalność k.omisji przetargowej,
 • dokumentacja postępowania,
 • środki ochrony prawnej,
 • umowy,
 • procedury specjalne,
 • kontrola zamówień publicznych.

Liczba godzin: 21

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.