Uporządkowanie, zaktualizowanie, pogłębienie wiedzy z zakresu księgowości i podatków.
 

Zakres tematyczny:

 • ogólne zagadnienia rachunkowości,
 • organizacja rachunkowości,
 • krótkoterminowe aktywa finansowe i środki pieniężne,
 • rozrachunki,
 • ewidencja obrotu materiałami,
 • aktywa trwałe,
 • koszty i ich rozliczenie,
 • rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
 • przychody, koszty, wynik finansowy,
 • inwentaryzacja,
 • kapitały, fundusze, operacje finansowe,
 • sprawozdania finansowe,
 • podatki.

Liczba godzin: 60

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.