Kwalifikacja SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej
NAUKA TRWA 2 LATA (4 semestry)

Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje
w bezpośredniej relacji z mieszkańcami i podopiecznymi danej placówki. Zwracają się oni do niego w pierwszej kolejności, gdy potrzebują wsparcia. Zna on ich problemy, potrzeby i ograniczenia, dzięki czemu może dbać o nich, a w razie potrzeby przyjść z pomocą. Jego rolą jest także motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymi mieszkańcami domu opieki. Opiekun pracuje z osobami samotnymi, starszymi, chorymi i pokrzywdzonymi przez los. Ponadto współpracuje z personelem placówki, lekarzami i rehabilitantami, a także jest w kontakcie z rodziną podopiecznego. Poza tym opiekun w domu pomocy społecznej utrzymuje relacje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których zadaniem jest rozwiązywanie wielu problemów podopiecznych. Mogą oni wymagać wsparcia na wielu płaszczyznach, np. zdrowotnej, materialnej czy prawnej.


Osoba pracująca na tym stanowisku:

 • zaspokaja potrzeby bio – psycho – społeczne podopiecznych różnych placówek pomocy społecznej,
 • wykorzystując wiele metod oraz narzędzi terapeutycznych i rehabilitacyjnych aktywizuje
  i stymuluje rozwój osób, które ma pod opieką,
 • rozpoznaje i ocenia stan podopiecznego,
 • towarzyszy podczas spacerów,
 • karmi,
 • pomaga w utrzymaniu higieny osobistej, robieniu zakupów i asystuje przy ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

Na tym kierunku nauczysz się:

 • podstaw organizacji Domu Pomocy Społecznej,
 • bio – psycho – społecznych zasad funkcjonowania człowieka,
 • teoretycznych podstaw opieki,
 • języka migowego,
 • języka obcego w pomocy społecznej,
 • opieki i pielęgnacji człowieka,
 • sposobów aktywizacji osoby podopiecznej,
 • treningu umiejętności społecznych.


Dla kogo?

Na kurs zapraszamy osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe – ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio INF.03  i/lub  INF.04, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma:

a. świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz

b. prawo do wykonywania zawodu.