1. Wymagania wstępne dla uczestników:
  1. posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
  2. osoba nie posiadająca udokumentowanego (co najmniej rocznego) doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia uzyskanego bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.
 2. Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem:
  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  2. oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  4. oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 3. Cele kształcenia:

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu sprawowania szeroko rozumianej opieki nad dzieckiem do 3 lat (funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej). Podstawami uzyskania takich kompetencji są treści z zakresu: udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, metod sprzyjających rozwojowi dziecka i dostosowanych do jego potrzeb, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 1. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:
  1. Blok: Udzielanie dziecku pierwszej pomocy
  2. Blok: Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
  3. Blok: Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka

Liczba godzin: 40

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, uprawniające do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.