Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wykładowców pozaszkolnych form kształcenia i bhp

Przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.

Program nauczania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391). 

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Liczba godzin: 80

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.