1. Wymagania wstępne dla uczestników:

  1. nie posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
  2. nie posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia,
  3. wyrażenie zgody i chęci świadczenia nieodpłatnej pracy na rzecz żłobka lub klubu dziecięcego.
 2. Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem:

  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  2. oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  4. oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 3. Cele kształcenia:
  Szkolenie ma na celu przekazanie kursantom wiedzy z zakresu sprawowania szeroko rozumianej opieki nad dzieckiem do 3 lat, dzięki czemu przyszli wolontariusze będą mogli wspierać opiekunów dzieci w sprawowaniu funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskania takich kompetencji są treści z zakresu: udzielania dziecku pierwszej pomocy przedlekarskiej, opieki pielęgnacyjnej oraz metod sprzyjających rozwojowi dziecka i dostosowanych do jego potrzeb.
 4. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

  1. Blok: Udzielanie dziecku pierwszej pomocy
  2. Blok: Opieka pielęgnacyjna
  3. Blok: Stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych

Liczba godzin: 40

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, uprawniające do pracy jako wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym.