1. Wymagania wstępne dla uczestników:
  1. co najmniej wykształcenie średnie,
  2. nie posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
  3. nie posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.
 2. Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem:
  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  2. oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  4. oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 3. Cele kształcenia:

Kurs ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej.

4. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

  1. Blok: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
  2. Blok: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  3. Blok: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  4. Blok: Kompetencje opiekuna dziecka
  5. Blok: Praktyki zawodowe

Liczba godzin: 280 (200 warsztatowych, 80 praktyki zawodowej)

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, uprawniające do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.