Wiadomość wysłano!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Chcesz się przekwalifikować lub zdobyć nowe uprawnienia zawodowe zgodne z wymogami rynku pracy

 - wybierz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe!

Wszystkim zainteresowanym  nowym zawodem lub uzupełnieniem CV sprzyjają zmiany w przepisach o kształceniu zawodowym. Od 2012 roku do wiedzy prowadzą różne drogi. Na uwagę zasługują nie do końca jeszcze popularne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych, umożliwiające zdobycie umiejętności z zakresu konkretnej kwalifikacji. Obecnie na dany zawód składa się w niektórych przypadkach więcej niż jedna kwalifikacja, a w obszarze pokrewnych zawodów jedna z kwalifikacji bywa wspólna dla kilku zawodów. Po zdobyciu kilku kwalifikacji z obszaru, można mieć uprawnienia do wykonywania więcej niż jednego zawodu.

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych skierowana jest do osoby pełnoletniej, bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia. To furtka dla wszystkich. Osoby nieposiadające średniego wykształcenia, po egzaminie państwowym kończącym kurs, uzyskują świadectwo potwierdzające zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie. Wszystkie świadectwa z kwalifikacji składających się na dany zawód potwierdzają posiadanie praktycznych umiejętności z zakresu tego zawodu na poziomie szkoły średniego szczebla o profilu zawodowym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, uprawniają do posługiwania się tytułem technika. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

(po 8 letniej SP, gimnazjum, ZSZ lub szkole średniej) dające możliwość uzyskania tytułu technika:

Technik elektryk

Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych do technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • klasyfikować maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 • rozpoznawać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 • wykonywać montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • wykonywać pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
 • wykonywać wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przestrzegać zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
 • wykonywać wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
 • określać wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • przedsiębiorstwach energetyki;
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne;
 • zakładach usługowych;
 • biurach projektowych;
 • budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej.

Technik elektronik

Technik elektronik projektuje, montuje, uruchamia, konserwuje, naprawia urządzenia elektroniczne. Przygotowuje do produkcji nowe urządzenia. Jego praca polega na wykonywaniu typowych czynności przy projektowaniu układów elektronicznych z wykorzystaniem techniki komputerowej i programów wspomagających projektowanie. Sprawdza nowe układy elektroniczne w zakresie spełnienia założonych parametrów.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • określać funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej
 • i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;
 • posługiwać się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych;
 • wyjaśniać zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń
 • i wymiany uszkodzonych podzespołów;
 • lokalizować i usuwać uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych;
 • określać funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;
 • dobierać metody i przyrządy do pomiaru parametrów do charakterystyki urządzeń elektronicznych;
 • wykonywać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów;
 • dokonywać wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • zakładach przemysłu elektronicznego;
 • firmach wykorzystujących i eksploatujących urządzenia i sprzęt elektroniczny;
 • w laboratoriach badawczych i pracowniach konstrukcyjno – technologicznych;
 • zakładach przemysłowych produkujących sprzęt elektroniczny;
 • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego.

Technik mechatronik

Technik mechatronik jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności mechanika, elektronika i informatyka. Pracownik w tym zawodzie obsługuje urządzenia mechatroniczne, które są nowoczesnymi systemami automatyki i cybernetyki, zdolnymi do porozumiewania się z człowiekiem poprzez przyjmowanie i wykonywanie złożonych instrukcji i poleceń. Urządzenia te charakteryzują się wielofunkcyjnością oraz inteligencją programową, dlatego wymagają systemowego podejścia do ich projektowania, uruchamiania i obsługi.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • pozyskiwać, oceniać i tworzyć informacje techniczne potrzebne przy konstruowaniu i użytkowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektować podstawowe układy, urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • montować i demontować elementy mechaniczne urządzeń i układów mechatronicznych;
 • dokonywać pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w urządzeniach i układach mechatronicznych;
 • uruchamiać, obsługiwać i nadzorować pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • prowadzić diagnostykę zapobiegawczą, wyszukiwać błędy, usuwać awarie w urządzeniach i systemach mechatronicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • technik mechatronik może wykonywać prace na stanowiskach: techników dozoru technicznego, technologów produkcji i napraw, technologów i projektantów w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, operatorów systemów i urządzeń mechatronicznych, techników w zakładach naprawy i serwisu sprzętu mechatronicznego;
 • technicy mechatronik wykonuje wiele specjalistycznych zadań w przemyśle i energetyce, w rolnictwie i leśnictwie, medycynie i protetyce, żegludze, lotnictwie i nawigacji oraz w wielu innych obszarach praktycznych zastosowań technologii informatycznych bazujących na podzespołach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;
 • prowadząc własną firmę produkcyjną i usługową.

Technik informatyk

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami www oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • posługiwać się systemami operacyjnymi;
 • pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych;
 • posługiwać się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych;
 • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym;
 • konfigurować sprzęt;
 • posługiwać się językiem SQL;
 • projektować bazy danych;
 • programować w językach Pascal, C++, Java

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • firmach sprzedających sprzęt komputerowy, sieci i oprogramowanie;
 • punktach serwisowych sprzętu komputerowego;
 • wydawnictwach i drukarniach;
 • studiach graficznych;
 • przedsiębiorstwach i instytucjach korzystających z komputerów;

Technik prac biurowych

W większości firm pracownik biurowy to najogólniej rzecz biorąc osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem biura. To, co osoba, zatrudniona na tym stanowisku wykonuje jest zależne od charakteru działalności, jaki prowadzi zatrudniająca ją firma. Jednak niektóre zadania i obowiązki pracownika biurowego są takie same niezależnie od tego, w jakiej branży pracuje.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykonywać prace administracyjno-biurowe, w tym prowadzić dokumentację biurową;
 • obsługiwać urządzenia biurowe;
 • posługiwać się programami komputerowymi: WORD, EXCEL, poczta elektroniczna;
 • sporządzać, przechowywać i archiwizować dokumenty związane z funkcjonowaniem jednostki organizacyjne;

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w każdej firmie, instytucji, przedsiębiorstwie, urzędzie.

Technik administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej, firmach i przedsiębiorstwach. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykonywać prace biurowe w jednostce organizacyjnej;
 • sporządzać dokumenty dotyczące spraw administracyjnych;
 • prowadzić postępowania administracyjne;
 • archiwizować dokumenty;
 • posługiwać się programami komputerowymi: WORD, EXCEL, poczta elektroniczna;

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach społecznych i zakładach usługowych, a także w firmach, w których potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw urzędowych.

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i bardzo potrzebnym. Żadna firma nie może funkcjonować bez księgowości.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • prowadzić rachunkowość,
 • dokonywać rozliczeń finansowych,
 • dokonywać kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiania błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
 • sporządzać oraz przygotowywać do weryfikacji sprawozdania finansowe,
 • przechowywać dokumentację księgową,
 • nadzorować terminową spłatę zobowiązań, należności i roszczeń,
 • wykonywać czynności planistyczne i analityczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • bankach;
 • organizacjach samorządowych, rządowych i pozarządowych;
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych;
 • firmach ubezpieczeniowych

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Twoim zadaniem będzie zabezpieczanie zdrowia i życia ochranianych osób, wykrywanie zagrożeń, ochrona imprez masowych, konwojowanie osób, pieniędzy i wartościowych przedmiotów oraz zapobieganie przestępstwom. Ten kierunek to również idealny wybór, jeśli chcesz kształcić się na detektywa!

NAUCZYSZ SIĘ:

 • realizować zadania z zakresu ochrony osób i mienia
 • konwojować
 • samoobrony i technik interwencyjnych
 • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej
 • prawnie i bezpiecznie posługiwać się bronią palną

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • agencjach ochrony;
 • bankach;
 • urzędach administracji publicznej;
 • instytucjach, gdzie niezbędna jest ochrona;

Asystent osoby niepełnosprawnej

Jako asystent osoby niepełnosprawnej będziesz towarzyszyć osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wspierać ją w uzyskaniu możliwie największej samodzielności oraz współpracować z odpowiednimi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu optymalizacji programu społecznej i zawodowej rehabilitacji tej osoby.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • diagnozować warunki życia oraz potrzeby osoby niepełnosprawnej i usuwać bariery psychologiczne, społeczne, architektoniczne czy komunikacyjne, uniemożliwiające zaspokajanie tych potrzeb;
 • współtworzyć programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, planować, kontrolować i oceniać ich przebieg i efektywność;
 • pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu możliwie najbardziej efektywnego odpowiadania na potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne;
 • skutecznie doradzać w kwestiach wyboru usług medycznych, rehabilitacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, przekwalifikowania zawodowego czy integracji ze środowiskiem lokalnym;
 • poszukiwać sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę:

 • w domach pomocy społecznej, ośrodkach organizujących warsztaty terapii zajęciowej
 • w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • w centrach i ośrodkach pomocy rodzinie
 • w sektorze prywatnym

Opiekun medyczny

Jako opiekun medyczny będziesz opiekować się i odpowiadać na specjalne potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej, podejmować działania pielęgnacyjne, wykonywać zabiegi higieniczne, towarzyszyć osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu codziennych czynności, a także wspierać ją w podtrzymaniu możliwie największej samodzielności i sprawności każdego dnia.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • diagnozować warunki życia i stan oraz potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej i odpowiadać na te potrzeby;
 • wykonywać zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i czynności opiekuńcze planować, pomocy osobie niepełnosprawnej, planować, kontrolować i oceniać ich przebieg i efektywność;
 • pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu możliwie najbardziej efektywnego odpowiadania na potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne;
 • skutecznie doradzać w kwestiach wyboru usług medycznych, rehabilitacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, przekwalifikowania zawodowego czy integracji ze środowiskiem lokalnym;
 • poszukiwać sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę:

 • w domach pomocy społecznej i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • na oddziałach szpitalnych i w hospicjach
 • w dziennych domach opieki
 • w sektorze prywatnym

Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa ma za zadanie udzielanie szeroko pojętej pomocy osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym, które nie mają wsparcia ze strony rodziny i bliskich. Odwiedza potrzebujących w domu lub jest pracownikiem placówki opiekuńczej. Pomaga w planowaniu, organizowaniu i wykonywaniu codziennych czynności w domu, a także w środowisku - na poczcie, w przychodni czy w spółdzielni mieszkaniowej.

NAUCZYSZ SIĘ:

,
 • rozpoznawać i pomagać rozwiązać problemy podopiecznego;
 • wykorzystywać zasoby istniejące w środowisku rodzinnym i lokalnym podopiecznego w celu zwiększenia komfortu życia podopiecznego;
 • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • wykonywać czynności pielęgnacyjne i prowadzić ćwiczenia rekreacyjne dostosowane do możliwości podopiecznego;
 • pomagać podopiecznemu w wykonywaniu czynności dnia codziennego w gospodarstwie domowym i jego otoczeniu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę:

 • w centrach i ośrodkach pomocy rodzinie
 • w środowiskowych domach samopomocy
 • na oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej
 • w sektorze opieki prywatnej

Technik ekonomista

Technik Ekonomista to najlepszy sposób na zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania rynku. Wiedza zdobyta w naszej szkole pozwoli ci w świadomy sposób poruszać się w biznesie. Decyzje jakie będziesz w przyszłości podejmował będą oparte na dogłębnych analizach rynku – a to jest najlepsza droga do sukcesu.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;
 • stosować strategie marketingowe;
 • sporządzać dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
 • obliczać wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
 • korzystać z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych;
 • obliczać i interpretować podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;
 • dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze;
 • prowadzić i rozliczać inwentaryzacje;
 • sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizy finansowe

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • bankach;
 • organizacjach samorządowych, rządowych i pozarządowych;
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych;
 • firmach ubezpieczeniowych

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.