NAUKA TRWA 1,5 ROKU (trzy semestry)
– forma stacjonarna, 3 dni w tygodniu (możliwość zrealizowania jednego dnia nauki w formie zdalnej)

Zgodnie ze zmianami w kształceniu opiekunów medycznych od 1 września 2021 roku wydłużeniu uległa długość nauki (do 1,5 roku) co wprowadza możliwość rozszerzenia treści.

Wymagane wykształcenie średnie.

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. 
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. 
Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio – psycho – społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Nastąpiła zmiana nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”, podkreślająca to, że opiekun medyczny jest zawodem medycznym.

W trakcie nauki oferujemy język niemiecki zawodowy oraz język migowy, które poszerzają możliwości kontaktu z pacjentami niesłyszącymi oraz za granicą.

Zmiana podstawy programowej nie wpłynęła na obecnych opiekunów medycznych. Kształcenie w nowym trybie i zgodnie z nowymi kompetencjami rozpoczęło się we wrześniu 2021. Dotychczasowi opiekunowie medyczni mają mieć możliwość uzupełnienia kwalifikacji – o szczegółach będziemy informować, gdy tylko się one pojawią.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny zgodnie z projektem Rozporządzenia będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych
  osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w
  różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych
  materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach
  jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe;
 • wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;
 • wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji;
 • asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie
  opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Gdzie opiekun medyczny może zyskać zatrudnienie? Oto kilka propozycji:

 • szpitale – oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • sanatoria,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.