ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
– NAUKA TRWA 1 ROK (2 semestry)

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyniając się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent prowadzi rehabilitację środowiskową, której głównym założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej ma za zadanie:

 • opiekować się osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi. Zakres jej obowiązków obejmuje np. załatwianie spraw w urzędach, pomoc
  w podejmowaniu decyzji, sprawowanie opieki nad nią – co wynika z jej niepełnosprawności,
 • aktywnie włączać się w system rodziny osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz
  w system prawa stwarzając w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzić rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej,
 • być „inteligentną protezą” dla osób sprawnych intelektualnie, ale niesprawnych ruchowo,
 • decydować za osobę niepełnosprawną, zaś asystent OSOBISTY osoby niepełnosprawnej ma wykonywać polecenia sprawnej umysłowo, ale niesprawnej fizycznie osoby. Słowo „osobisty” lub, „personalny” jest używane do oznaczenia kogoś, kto służy osobie sprawnej intelektualnie, ale niesprawnej z powodu dysfunkcji narządu ruchu, wzroku, słuchu.

Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – polegają na społecznej i zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie profesjonalnie przygotowanych asystentów. Mają oni za zadanie umożliwić osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Asystent nie jest opiekunem, choć może być wykonawcą usług opiekuńczych w środowisku rodzinnym, nie wyręcza rodziny, choć jej pomaga. Jego usługa polega na pomocy w wykonywaniu ściśle określonych zadań i czynności.

Asystent osoby niepełnosprawnej może podjąć pracę w:

 • ośrodkach i domach pomocy społecznej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • klubach samopomocy,
 • ośrodkach wsparcia,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • placówkach poradnictwa rodzinnego,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej mających kontakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Swoją wiedzę poszerzysz o:

 • podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • podstawy prawa i ekonomiki,
 • politykę społeczną,
 • wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej,
 • asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji,
 • promocję zdrowia i profilaktykę.