Kurs uzupełniający dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – 80 h

 1. Wymagania wstępne dla uczestników:
  1. co najmniej wykształcenie średnie,
  2. posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
  3. nie posiadanie co najmniej 12 miesięcznego stażu pracy w opiece nad dziećmi do lat 3 bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
 2. Ponadto osoba, które chce być opiekunem:
  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  2. oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  4. oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 3. Cele szkolenia:
  1. Kurs ma na celu zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym) poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej nad dziećmi do lat 3.
 4. Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:
  1. Blok: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  2. Blok: Kompetencje opiekuna dziecka

Liczba godzin: 80

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, uprawniające do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.